SIVAS HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0.346 219 1709 - 10

Okul Aile Birliği

- +

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları

Okul Aile Birliği

OAB TANIMI

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu/Ortaokulu Okul Aile Birliği 09/02/2012 Resmi Gazetede yayınlanan 28199 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği uyarınca faaliyetlerini yürütmektedir.

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu görüş ve önerileriyle Okulumuzun eğitim politikasının oluşmasına ve kurumsallaşmasına katkı getirmeyi amaçlayan bir birliktir.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu/Ortaokulu Okul Aile Birliği, çalışmalarını okul yönetimi, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler ile olumlu ve yapıcı bir dayanışma içinde gerçekleştirmektedir. Okul velileri ile okul yönetimi arasında sürekli açık bir iletişim kanalı vazifesi görerek okulumuzun eğitim ve gelişim politikalarını uygulamada destektir. Eğitim yılı içerisinde yapılan tüm sosyal – kültürel etkinliklerde okul ile aileyi bir araya getirme doğrultusunda çalışır.

OAB SEÇİMİ

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu/Ortaokulu  Okul Aile Birliği Genel Kurulu her yıl Ekim ayının sonuna kadar ya da Kasım ayının ilk yarısında   toplanır. Yönetim kurulu anne veya baba olan veliler arasından seçilen beş üyeden oluşur. Denetleme kurulu, genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Okul Aile Birliği yönetim kurulu gerekli görülen lüzum üzerine  toplanır. Velilerden okula yönelen dilek, eleştiri, öneri, görüş ve övgüleri tartışır. Okulumuz eğitim ve öğretim etkinliklerinin öğrenci ve velileri tatmin edecek, üstün ve örnek bir düzeye götürülmesi için çalışır. Ayrıca sınıf koordinatör velileri ile irtibat halindedir. Sınıf genelini ilgilendiren konularda koordinatör veliler OAB ile temas kurup konuyu OAB Yönetim Kurulu’ na aktarır. Okul Aile Birliği olağan ve olağanüstü durumlarda koordinatör veliler aracılığı ile tüm okul velilerine ulaşabilmektedir.

OAB YÖNETİM KURULU VE DENETLEME KURULU GÖREV TANIMLARI

9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı RG’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği (Yönetmelik) kapsamında OAB Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetmelik mad. 13 kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları üstlenen Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Muhasip Üye, Sekreter Üye ve Üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Yönetmelik hükümlerine göre görev dağılımı kapsamında üyelerin görev yetki ve sorumlulukları şu şekildedir.

Başkan

-Genel Kurul Kararları ve ilgili Yönetmelik hükümleri kapsamında okul içinde ve dışında temsil görevini yürütmek,

-Yönetim Kurulu Toplantı gündemini oluşturmak, üyelere göndermek ve yönetim kurulu toplantılarını yönetmek,

-Okul yönetimiyle işbirliği içinde alınmış kararların uygulanması için çalışmaları planlamak, çalışmaları diğer üyeler ile birlikte yürütmek üzere koordine etmek.

 

Başkan Yardımcısı

Yönetmelik mad 13/(4) hükmü uyarınca; Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda Başkanın yukarıda yazılı görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

Muhasip Üye

Yönetmelik mad 13/(4) hükmü uyarınca; Muhasip Üye, Birliğin gelir-gider işlemlerini yürütür. Muhasebe evraklarının tanzimi ve takibi Muhasip Üye’nin sorumluluğundadır. Muhasip Üye Genel Kurul’da onaylanmak üzere Tahmini Bütçe’yi hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

Sekreter Üye

Yönetmelik mad 13/(4) hükmü uyarınca; Sekreter Üye, Birliğin yazışmalarını yürütür. Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarını tutmak, yönetim kurulu karar defterini el ile yazarak diğer üyelerin imzasına sunmak Sekreter Üyenin sorumluluğundadır.

DENETLEME KURULU

Yönetmelik mad. 14 kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları üstlenen Denetleme Kurulu; genel kurulca seçilen bir veli ve öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen olmak üzere toplam 3 üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri kendi aralarından birisini Denetleme Kurulu Başkanı olarak seçer.
Denetleme Kurulu;

-Yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler.

-Ara raporunu (Mart ayı sonu) hazırlar ve bilgi ve gereği için Yönetim Kuruluna sunar.

-Yönetim Kurulunun faaliyet dönemine ilişkin nihai raporunu (Eylül sonu) hazırlar ve genel kurula sunar.

OAB ÇALIŞMALARI

OAB yıl boyunca aktif olarak çalışır ve aşağıda yer alan çalışmaları gerçekleştirir:

Okulumuzun geliştireceği sosyal dayanışma ve yardım projelerine ve okulumuza gelen yardım taleplerine destek için faaliyetlerde bulunmak. Maddi ve ayni yapılacak yardımların organize edilmesine destek vererek kaynak sağlanmasına katkıda bulunmak. Yapılan kampanyalarda okulumuzda toplanan yardımların ayrıştırılarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmesini sağlamak.

Geleneksel Kavurga ve Çedene Günü ve diğer önemli günlerin organize edilmesi konusunda taraflarla iletişime geçerek organizasyon altyapı çalışmalarına katılmak. Okul yönetimi ile birlikte çalışarak organizasyonların en kaliteli ve amacına uygun bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunmak.
Okulumuzun eğitim politikasının oluşmasına ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak, akademik konularda okul idaresine eleştiri, öneri ve görüş bildirmek, okulumuz eğitiminin üstün ve örnek bir düzeye getirilmesi konusunda okul idaresine yardımlarda bulunmak.

2016-2017 EĞİTİM YILI İÇİN ÇALIŞMA PROGRAMI

* Sınıf koordinatör velileriyle sürekli irtibatta bulunmak, toplantılara davet etmek
* Yardım talep eden okulların isteklerini gerçekleştirmeye çalışmak,
* Geleneksel OAB takvim çalışmalarını yapmak,
* Öğrenci meclisi ile yapılacak çalışmaları başlatmak,
* Mayıs veya Haziran Ayı içerisinde Geleneksel Kavurga ve Çedene Günü düzenlemek,
* Okulumuzdaki söyleşi etkinliklerini zenginleştirmek ve çeşitlendirmek.

Sayın Velilerimiz,

Okul Aile Birliği olarak okulumuzun velileri arasından seçilerek gönüllülük esasına dayanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bizlerle birlikte çalışmak isteyen tüm velilerimize Okul Aile Birliği’nin çocuklarımızın bireysel problemlerini çözme, kendi çocuklarımız özelinde yaşananları okul yönetimine aktarma platformu olmadığını, aksine; tüm okulu ve geneli ilgilendiren durumlarla ilgilendiğimiz ve çocuklarımızın tümünün ortak çıkarı için çalışan bir birim olduğunu hatırlatmak isteriz.

OAB etkinlikleri, gönüllü çalışmaya dayanıyor. Zamanımızı ve emeğimizi vermek üzere gönüllü olmayı, çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunma yolu olarak görüyoruz.